Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých-poboček Centrum, Východ a Jih / Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

Informace o nabídce práce:

Místo výkonu práce: Měšická č.p. 646/5, Praha 9
Kontakt:Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 11. 7. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih".
Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih
V Praze 11. 6. 2018
Č.j.: HSHMP 32433/2018
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih
v oboru služby:
* 28 - Zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 - Potravinářství a péče o potraviny

Charakteristika činností služebního místa:
* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v daném oboru;
* příprava podkladů pro vydání stanovisek dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru;
* zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* zpracování podkladů pro vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení;
* provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví;
* vedení potřebné dokumentace a evidence.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 8. 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.
Zaměstnanecké výhody:
- 5 týdnů dovolené, 5 sick days
- příspěvek na stravování;
- podpora vzdělávání

Co požadujeme?

minimální požadované vzdělání:Vyšší odborné

Co nabízíme?

zaměstnavatel:Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ: 71009256
místo pracoviště:Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 9, Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9
mzda (plat):17 100 Kč až 25 740 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
typ pracovní smlouvy:
směnnost:jednosměnný provoz
datum zveřejnění nabídky práce:12. 06. 2018
datum nástupu:nástup ihned, nebo co nejdříve
obory:
  • Administrativa
  • Výchova a vzdělávání
  • Zdravotnictví
  • Kultura a sport


Odpověď na nabídku práce

Kontaktní osoba:Gabriela Jurčíková
Telefonní číslo:+420 296 336 796
Email:gabriela.jurcikova@hygpraha.cz

-