Vrchní referent oddělení protiepidemického - pobočka Sever / Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

Informace o nabídce práce:

Místo výkonu práce : Měšická 646/5, Praha 9
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mailem - gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
Upřesňující informace:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Vrchní referent oddělení protiepidemického - pobočka Sever
V Praze 4. 9. 2017
Č.j.: HSHMP 44431/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchní referent oddělení protiepidemického - pobočka Sever

v oboru služby: * 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika činností služebního místa:
* výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností, dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie;
* provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
* příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování podkladů pro vydání stanoviska;
* příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* uplatňování sankčních opatření, koordinuje a vydává rozhodnutí, povolení a plní další úkoly státní správy;
* analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění, hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
Místem výkonu služby je Praha 9.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 11. 2017.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy,
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 4. 10. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení protiepidemického - pobočka Sever".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průk

Co požadujeme?

minimální požadované vzdělání:Vyšší odborné

Co nabízíme?

zaměstnavatel:Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ: 71009256
místo pracoviště:Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze -002, Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9
mzda (plat):15 780 Kč až 23 730 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
typ pracovní smlouvy:
směnnost:jednosměnný provoz
datum zveřejnění nabídky práce:11. 04. 2018
datum nástupu:nástup ihned, nebo co nejdříve
obory:
  • Administrativa
  • Výchova a vzdělávání
  • Zdravotnictví
  • Kultura a sport


Odpověď na nabídku práce

Kontaktní osoba:Gabriela Jurčíková
Telefonní číslo:+420 296 336 796
Email:gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Kontaktní adresa:Rytířská 404/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

-