ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MÚ PÍSEK / Úředníci jinde neuvedení

Informace o nabídce práce:

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení
na místo úředníka - úřednice odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek.

Hlavním předmětem činnosti bude výkon správních činností na úseku veřejného opatrovníka a sociální práce a pomoci.
Pracovní místo je na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: správní obvod města Písek jako obce s rozšířenou působností
Předpokládaný nástup: od 01.01.2020 nebo dle dohody

Předpoklady podle § 110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
Předpokladem je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona
Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:
-řidičský průkaz min. skupiny B - aktivní řidič
-znalost práce s PC
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jiří Petrášek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek
nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 30.09.2019.
Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.
Obálku s přihláškou označte "Výběrové řízení - sociální".
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- životopis - nejlépe strukturovaný
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. dokladu o splnění požadované odborné způsobilosti
- čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC
Výběrové řízení - písemný test a pohovor s vybranými uchazeči - uchazečkami proběhne dne 08.10.2019.
Bližší podmínky výběrového řízení naleznete na úřední desce Městského úřadu Písek a na internetových stránkách úřadu na adrese http://www.mesto-pisek.cz

Co požadujeme?

minimální požadované vzdělání:Vyšší odborné

Co nabízíme?

zaměstnavatel:Město Písek, IČ: 00249998
místo pracoviště:Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
mzda (plat):18 810 Kč až 28 320 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
typ pracovní smlouvy:
směnnost:jednosměnný provoz
datum zveřejnění nabídky práce:24. 08. 2019
datum nástupu:01. 01. 2020
obory:
  • Administrativa

Sdílejte tuto nabídku práce:

Hledejte podobné nabídky práce:Odpověď na nabídku práce

Kontaktní osoba:Ing. Jiří Petrášek

-